Tarjoamme palveluita johtamisen ja henkilöstön kehittämiseen sekä palvelumuotoiluun

Kiihtyvällä tahdilla muuttuvassa globaalissa maailmassa tarvitaan digitaalisuuden lisäksi luovaa ajattelua ja johtajilta kykyä tehdä nopeita päätöksiä. Ihmisten on voitava ymmärtää ja ratkaista, mihin digitaalisia ratkaisuja käytetään ja miten asiakkaat oppivat niitä käyttämään. Datan lisäksi tunteita tunnistamalla tätä kokonaisuutta voidaan ymmärtää paremmin.

Rationaalista ajattelua ja intuitiota yhdistävä valmennusmetodimme Flowknow® nopeuttaa oivallukseen kuluvaa aikaa, tuo näkymätöntä näkyviin ja auttaa oivaltamaan mutkikkaita ja monisyisiä asioita syventämällä oppimista.

Työ ja siihen liittyvät tunteet

Organisaatiot saadaan oppimaan ketterästi kun ihmisillä on kykyjä muuttaa tieto ja osaaminen onnistuneiksi ratkaisuiksi. Kyvykkyyttä ja ohjaavien tunteiden johtamista tarvitaan, jotta organisaatiot voivat tuottaa markkinoilla tarvittavaa kilpailuetua. Käyttämällä fiksuja lähestymistapoja ja metodeja, tunteita voidaan tunnistaa, hallita ja kanavoida rakentavalla tavalla.

Aidosti kilpailuetua tuottava innovatiivisuus lähtee perusasioista: johtamisesta, organisaatiokulttuurista (esimerkiksi kokeilukulttuuri ja ketterä kehittäminen) sekä rakenteista ja systematiikasta. Organisaation innovatiivisuuden kehittäminen parantaa asiakaskokemusta ja lisää työhyvinvointia.

Asiakaskokemukseen liittyvät tunteet

Palvelumuotoilussa on kysymys asiakkaan syvällisen ymmärryksen lisäksi organisaation kyvystä tuottaa jatkuvasti asiakkaan muuttuviin tarpeisiin mukautuvaa palvelua. Palvelumuotoilussa kyky oppia ja uudistua on keskeistä jokaisen työntekijän roolissa.

Muutos on matka

Asiakkaat ovat kertoneet muutoksen olevan matka, joka tarvitsee välillä vauhditusta ja havainnointia muutoksista.

Asiakkaitamme ovat erilaiset mm. yritykset, kunnat, organisaatiot ja yhteisöt, jotka haluavat kehittyä ja elävät jatkuvassa muutoksessa.

Palvelut ja tuotteet

Tarjoamme valmennusta asiakkaiden kanssa kasvotusten, mutta osa valmennuksista voidaan tehdä myös webinaarien avulla. Räätälöimme palvelumme aina asiakkaan tilanteen, tarpeiden ja resurssien mukaan.

Ota yhteyttä ja keskustellaan, miten saamme toimintanne yhdessä kukoistamaan!

1. PALVELUMUOTOILU – PROSESSIN TAI PALVELUN KONSEPTOINTI

Asiakas saa innovatiivista ja asiakaslähtöistä palvelumuotoilua, joissa sidosryhmien ymmärryksen ja yhteiskehittämistyöpajojen avulla kehitetään asiakkaan tavoitteiden mukainen prosessi tai palvelu.

Palvelumuotoilussa otetaan huomioon tietojohtaminen, käytettävät teknologiat sekä sisäisten toimintaprosessien muutokset.

2. VUOROVAIKUTTEINEN JOHTAMINEN

Autan asiakasta oivaltamaan ja oppimaan uusia johtamisen käytäntöjä. Vuorovaikutteinen johtaminen parantaa  organisaation innovatiivisuutta, tuloksia ja henkilöstön työtyytyväisyyttä.

3. YHDESSÄOHJAUTUVA JA OPPIVA TIIMI

Autan asiakkaan organisaatiota oivaltamaan ja ottamaan käyttöön uusia oppimisen käytänteitä. Autan organisaatioita oivaltamaan ja oppimaan työkaluja, miten itsensä johtamista kehittämällä saa käyttöönsä omat voimavaransa ja voi olla paras versio itsestään. Tiimien syvempi yhteistyö ja yhdessäohjautuvuus parantaa organisaation innovatiivisuutta, tuloksia ja henkilöstön työhyvinvointia.

4. JOHTORYHMÄN VALMENNUS – TIEDOLLA, TAIDOLLA JA TUNTEELLA JOHTAMINEN

 • Parantaa muutoskyvykkyyttä
 • Lisää rohkeutta muuttua ja ottaa hallittuja riskejä
 • Mahdollistaa disruptiivisessa strategiassa onnistumisen
 • Johtamisen käytännöistä sopiminen – Kaiken tekemisen DNA
 • Yhteinen näkemys ja sitoutuminen johtoryhmän rooliin
 • Herättää uteliaisuuden, halun kyseenalaistaa ja kysyä lisää, kuunnella ja olla kiinnostunut ihmisten työstä, haasteista ja saada heidät aidosti jakamaan ajatuksiaan

5. ASIAKASVUOROVAIKUTUKSEN VAHVISTAMINEN

 • Kuinka rohkaisemme ja autamme asiakasta antamaan arvokasta asiakaspalautetta
 • Opimme vastaanottamaan ja käsittelemään asiakaspalautetta yhdessä sovitulla neutraalilla tavalla
 • Harjoittelemme kykyä ymmärtää asiakkaan näkökulmaa ja rakentavaa kommunikaatiota
 • Sovimme selkeät ja yhdessä sovitut pelisäännöt
 • Sovimme yhteisestä toimintamallista, jossa asiakaspalautteen avulla tunnistetaan kehittämisen tarpeita, ja sovitaan miten asiakaspalautteita käsitellään ja palautteen perusteella tehdyt muutokset otetaan käyttöön

6. BUSINESS COACHING / YKSILÖVALMENNUS

Yksilövalmennus auttaa asiakasta onnistumaan paremmin omassa työssään Yksilövalmennus tukee käytännönläheisellä tavalla esimerkiksi johtaja-, esimies- ja asiantuntijarooleissa toimivien uralla/roolissa kehittymistä, ja kehittymisen tulokset ovat helposti seurattavissa.